Giờ Trái Đất: từ nỗi tuyệt vọng trở thành một vụ nổ trên phạm vi toàn thế giới

giám đốc truyền thông của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) khu vực Australia cho biết: “Ý tưởng về Giờ Trái Đất thật sự đã nảy sinh từ trong thất vọng.”